on the right track

Zatvoreni vagoni

BP Rail Solutions P81.082D

Vagon serije P81.082D je optimizovan za transport praškastih proizvoda sa nasipnom gustinom od približno 0,8t/m3 i specifikacije visoke čistoće. Primeri proizvoda: kameni prah, cement, aluminijum sulfat, tereftalna kiselina, urea, kreda, brašno, bentonit.

BP Rail Solutions P21.063C

Ovaj tip vagona je optimizovan za transport praškastih proizvoda sa nasipnom gustinom od približno 1,0 t/m3. Primeri proizvoda: cement, bentonit, soda (teška), aluminijum oksid.

BP Rail Solutions Uagnpps – H45.092D

Ovaj tip vagona je optimizovan za transport šećera. Otvori za istovar zatvoreni su kliznim ventilima kojima se upravlja ručno i pojedinačno pomoću ručnih točkova sa obe strane vagona. Ispunjava stroge higijenske zahteve za transport namirnica/šećera.

BP Rail Solutions Tagnpps – H45.103D

Vagon tipa H45.103D je optimizovan za transport poljoprivrednih proizvoda osetljivih na vlagu, pre svega žitarica srednje težine. Izuzetno je lak za održavanje, sa sigurnim nagibom od 40° za pražnjenje ostataka zrna veće gustine. Bezbedan prolaz od kraja do kraja rezervoara sa merdevinama.

BP Rail Solutions Falns – H42.087D

Optimizovan za transport rasute robe sa gustinom do 2 t/m³. Poklopci rade pneumatski preko odvojenog dovoda vazduha (lokomotiva). Integrisano skladište, poklopci se otvaraju i zatvaraju najmanje 2x bez spoljnog dovoda vazduha. Pneumatsko preklapanje u slučaju nužde (zaobilaženje upravljačkog elementa).

BP Rail Solutions Facnps – H40.053D

Optimizovan za transport građevinskog materijala zapreminske mase do 3 t/m³. Dva rezervoara sa bočnim žlebovima za pražnjenje desno i levo, sa rotirajućim klizačima. Upravlja se pneumatski, putem odvojenog vazdušnog kanala.