on the right track

Usluge

BP Rail Solutions P81.082D

Vagon serije P81.082D je optimizovan za transport praškastih proizvoda sa nasipnom gustinom od približno 0,8t/m3 i specifikacije visoke čistoće. Primeri proizvoda: kameni prah, cement, aluminijum sulfat, tereftalna kiselina, urea, kreda, brašno, bentonit.

BP Rail Solutions P21.063C

Ovaj tip vagona je optimizovan za transport praškastih proizvoda sa nasipnom gustinom od približno 1,0 t/m3. Primeri proizvoda: cement, bentonit, soda (teška), aluminijum oksid.

BP Rail Solutions Uagnpps – H45.092D

Ovaj tip vagona je optimizovan za transport šećera. Otvori za istovar zatvoreni su kliznim ventilima kojima se upravlja ručno i pojedinačno pomoću ručnih točkova sa obe strane vagona. Ispunjava stroge higijenske zahteve za transport namirnica/šećera.

BP Rail Solutions Tagnpps – H45.103D

Vagon tipa H45.103D je optimizovan za transport poljoprivrednih proizvoda osetljivih na vlagu, pre svega žitarica srednje težine. Izuzetno je lak za održavanje, sa sigurnim nagibom od 40° za pražnjenje ostataka zrna veće gustine. Bezbedan prolaz od kraja do kraja rezervoara sa merdevinama.

BP Rail Solutions Falns – H42.087D

Optimizovan za transport rasute robe sa gustinom do 2 t/m³. Poklopci rade pneumatski preko odvojenog dovoda vazduha (lokomotiva). Integrisano skladište, poklopci se otvaraju i zatvaraju najmanje 2x bez spoljnog dovoda vazduha. Pneumatsko preklapanje u slučaju nužde (zaobilaženje upravljačkog elementa).

BP Rail Solutions Facnps – H40.053D

Optimizovan za transport građevinskog materijala zapreminske mase do 3 t/m³. Dva rezervoara sa bočnim žlebovima za pražnjenje desno i levo, sa rotirajućim klizačima. Upravlja se pneumatski, putem odvojenog vazdušnog kanala.

BP Rail Solutions M24.073D

Vagon optimizovan za transport visoko viskoznih tečnosti kao što je bitumen.• Hidraulični donji ventil, DN 150, zagrejan• T-komad, DN 150, izolovan, može se grejati zasebno• Slavina DN 150

BP Rail Solutions M18.080D

Vagon serije M18.080D je dizajniran za transport tečne robe RID, klasa 3, 6 i 9. Proizvodi se mogu zagrejati do +190°C kako bi se osiguralo da nema ostataka od pražnjenja. Donji ventil, DN 100, zagrejan; T-komad, DN 100, izolovan, može se zagrejati odvojeno. Može se puniti preko donjeg pražnjenja. Opciono se može ugraditi gornje pražnjenje. […]

BP Rail Solutions M16.086C

Vagon serije M16.086C je klasični vagon za prevoz lakih naftnih derivata sa modernim rezervoarima postavljenim na izuzetno pouzdane donje okvire.

BP Rail Solutions LNG – G91.111D

Vagon serije LNG G91.111D je optimizovan za transport tečnog prirodnog gasa (LNG, metan, kriogeni tečni gas). Specijalna tehnologija vešanja i skladištenja unutrašnjeg rezervoara unutar spoljašnjeg rezervoara garantuje potrebnu bezbednost i energetsku efikasnost pri transportu LNG-a na temperaturama do -162°C.